Vianoƒná v∞zdoba domu pomocou spojovateûnej série-1